Thông báo kết quả bình xét các danh hiệu Thi đua, Khen thưởng BVĐHYHN năm 2020

Submitted by bv_admin on 19/01/2021 - 10:33
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ra Thông báo 1425/TB-BVĐHYHN ngày 04/12/2020 tới các tập thể và cá nhân thuộc Bệnh viện về kết quả bình xét các danh hiệu Thi đua, Khen thưởng của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bệnh viện năm 2020

Thông báo kết quả họp xét thay đổi chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm năm 2020

Submitted by bv_admin on 19/01/2021 - 10:31
Ngày 07/12/2020, Hội đồng xét thay đổi chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã họp để xét thay đổi chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm năm 2020. Kết quả tại Thông báo số 1459/BVĐHYHN-TCHC như sau:
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ra Thông báo 1425/TB-BVĐHYHN ngày 04/12/2020 tới các tập thể và cá nhân thuộc Bệnh viện về kết quả bình xét các danh hiệu…
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ban hành Quyết định 897/QĐ-BVĐHYHN ngày 02/12/2020 về việc phê duyệt kết quả và xếp loại viên chức, người lao động tại các…
Ngày 07/12/2020, Hội đồng Lương Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã họp xem xét, kết quả như sau:
Ngày 07/12/2020, Hội đồng xét thay đổi chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã họp để xét thay đổi chức danh nghề nghiệp…